فرمول یک ایران – مسابقه فرمول یک ژاپن 2021 به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد و از ایندیاناپولیس به عنوان جایگزین احتمالی سوزوکا نام برده می شود، اما قوانین قرنطینه در حال حاضر یک سد راه برای عملی شدن این مهم است.