توییت

خبرهای کوتاه دنیای موتوراسپورت

الکساندر آلبون و لنس استرول - فرمول یک توسکان موجلو 2020

جریمه‌ای برای استرول و ورشتپن در نظر گرفته نشد

فرمول یک ایران - داوران فیا برای برخورد مکس ورشتپن و لنس استرول در طول تمرین دوم فرمول یک پرتغال جریمه‌ای در نظر نگرفتند. در نتیجه این برخورد استرو... ادامه ...