فرمول یک ایرانجنسن باتن عقیده دارد که  رانندگی مکس ورشتپن در مبارزه با کیمی رایکونن در گرندپریکس مجارستان خطرناک ترین کاری بود که می توان در فرمول ۱ انجام داد.

با اینکه ورشتپن هیچ پنالتی ای در هونگارورینگ نگرفت باتن عقیده دارد حرکات دفاعی دیر هنگام در حال ترمز او برای نگه داشتن رایکونن در رده ی ۵ ام بحث برانگیز است.

 به عنوان راننده همه ی ما می دانیم که حرکت در ناحیه ترمز خطرناک ترین کاری است که می توان انجام داد بخاطر اینکه فرد پشت سر شما ممکن است در سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت باشد و هنوز ترمز نگرفته باشد.

او در جایی که نباید حرکت می کرد حرکت کرد و من می توانم کیمی را درک کنم.

در سرعت ۳۲۰ کیلومتر در ساعت در ورود به پیچ ۱ حرکت کردن بدترین کاری است که می توان انجام داد بخاطر این که ماشین ها پرواز می کنند.

کیمی رایکونن و مکس ورشتپن

کیمی رایکونن و مکس ورشتپن

قهرمان جهان سال ۲۰۰۹ می گوید منطقی است که برعلیه این گونه رانندگی قوانین تنظیم شوند.

ساده است.فقط در ناحیه ترمز حرکت نکنید و اگر کردید پنالتی میگیرید.

به طور واضح تر اگر ماشینی در ناحیه ترمز حرکت کند این حرکت خطرناک شمرده می شود

مجازات مهم نیست ؛ این مهم است که ما انجامش ندهیم . مجازات مربوط به FIA می شود.

باتن با سرجیو پرز هم عقیده است مبنی بر اینکه رانندگی ورشتپن باید مورد بحث قرار بگیرد.

مکس استعداد فوق العاده ای دارد از نظر دستاورد هایی که در این سن کم بدست اورده است .

او فوق العاده عمل می کند ولی همیشه چیز هایی هست کهبه عنوان  یک راننده می توان یاد گرفت.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید