آخرین های موتوجی پی

   آرشیو موتوجی پی 

برنامه ی موتو جی پی 2018

ردیفگرندپریپیستتاریخبرنده سال 2017برنده سال 2018
1قطرلوسیل27-25 اسفند 96ماوریک وینیالسآندره دویزیوسو
2آرژانتینترماس دو ریو هوندو19-17 فروردینماوریک وینیالسکال کراچلو
3آمریکاآمریکاس31 فروردین- 2 اردیبهشتمارک مارکزمارک مارکز
4اسپانیاخرز16-14 اردیبهشتدنی پدروسامارک مارکز
5فرانسهبوگاتی(لمان)30-28 اردیبهشتماوریک وینیالسمارک مارکز
6ایتالیاموجلو13-11 خردادآندره دویزیوسوخورخه لورنزو
7کاتالونیابارسلونا27-25 خردادآندره دویزیوسوخورخه لورنزو
8هلندآسن10-8 تیرولنتینو روسیمارک مارکز
9آلمانزاکسنرینگ24-22 تیرمارک مارکز
10چکماساریک(برنو)14-12 مردادمارک مارکز
11اتریشردبول رینگ - اسپیلبرگ21-19 مردادآندره دویزیوسو
12بریتانیاسیلوراستون4-2 شهریورآندره دویزیوسو
13سن مارینومیزانو - مارکو سیمونچلی18-16 شهریورمارک مارکز
14آراگونموتورلند30 شهریور- 1 مهرمارک مارکز
15تایلندچانگ15-13 مهر________
16ژاپنتوئین رینگ موتجی29-27 مهرآندره دویزیوسو
17استرالیاجزیره فیلیپ7-5 آبانمارک مارکز
18مالزیسپانگ13-11 آبانآندره دویزیوسو
19والنسیاریکاردو تورمو27-25 آباندنی پدروسا

تیم ها و موتورسواران موتوجی پی 2018

شماره موتورنام موتور سوارملیتتیمموتور
26دنی پدروسااسپانیارپسول هونداهوندا
93مارک مارکزاسپانیارپسول هونداهوندا
25ماوریک وینیالساسپانیایاماهایاماها
46ولنتینو روسیایتالیایاماهایاماها
4آندره دویزیوسوایتالیادوکاتیدوکاتی
99خورخه لورنزواسپانیادوکاتیدوکاتی
29آندره یانونهایتالیاسوزوکیسوزوکی
42الکس رینزاسپانیاسوزوکیسوزوکی
5یوهان زارکوفرانسهتک 3 یاماها یاماها
55حافظ سیّارینمالزیتک 3 یاماها یاماها
53تیتو راباتاسپانیاآوینتیا ریسینگدوکاتی
10زاویر سیمونبلژیکآوینتیا ریسینگدوکاتی
9دنیلو پتروچیایتالیااوکتو پراماک ریسینگدوکاتی
43جک میلراسترالیااوکتو پراماک ریسینگدوکاتی
17کارل آبراهامجمهوری چکآسپاردوکاتی
19آلوارو باوتیستااسپانیاآسپاردوکاتی
45اسکات ردینگانگلیسآپریلیا ریسینگآپریلیا
41الکس اسپارگارواسپانیاآپریلیا ریسینگآپریلیا
38بردلی اسمیتانگلیسردبول کی تی ام کی تی ام
44پول اسپارگارواسپانیاردبول کی تی ام کی تی ام
12توماس لوتیسوئیسمارک وی دی اسهوندا
21فرانکو موربیدلیایتالیامارک وی دی اس هوندا
35کال کراچلوانگلیسال سی آر هونداهوندا
30تاکاکی ناکاگامیژاپنال سی آر هونداهوندا