آخرین های موتوجی پی

   آرشیو موتوجی پی 

برنامه ی موتو جی پی 2017

ردیفگرندپریپیستتاریخبرنده سال 2017
1قطرلوسیل6-3 فروردینماوریک وینالس
2آرژانتینترماس دو ریو هوندو20-18 فروردینماوریک وینالس
3آمریکاآمریکاس3-1 اردیبهشتمارک مارکز
4اسپانیاخرز17-15 اردیبهشتدنی پدروسا
5فرانسهلمان31-29 اردیبهشتماوریک وینالس
6ایتالیاموجلو14-12 خردادآندره دویزیوسو
7کاتالونیابارسلونا21-19 خردادآندره دویزیوسو
8هلندآسن4-2 تیرولنتینو روسی
9آلمانزاکسنرینگ11-9 تیرمارک مارکز
10چکبرنو15-13 مردادمارک مارکز
11اتریشردبول رینگ - اسپیلبرگ22-20 مردادآندره دویزیوسو
12بریتانیاسیلوراستون5-3 شهریورآندره دویزیوسو
13سن مارینومیزانو - مارکو سیمونچلی19-17 شهریورمارک مارکز
14آراگونموتورلند31 شهریور- 2 مهرمارک مارکز
15ژاپنتوئین موتجی23-21 مهرآندره دویزیوسو
16استرالیاجزیره فیلیپ30-28 مهرمارک مارکز
17مالزیسپانگ7-5 آبانآندره دویزیوسو
18والنسیاوالنسیا21-19 آباندنی پدروسا

تیم ها و موتورسواران موتوجی پی 2017

شماره موتورنام موتور سوارملیتتیمموتور
26دنی پدروسااسپانیارپسول هونداهوندا
93مارک مارکزاسپانیارپسول هونداهوندا
25ماوریک وینیالساسپانیایاماهایاماها
46ولنتینو روسیایتالیایاماهایاماها
4آندره دویسیوزوایتالیادوکاتیدوکاتی
99خورخه لورنزواسپانیادوکاتیدوکاتی
29آندره یانونهایتالیاسوزوکیسوزوکی
42الکس رینزاسپانیاسوزوکیسوزوکی
5یوهان زارکوفرانسهتک 3 یاماها یاماها
94یوناس فولگرآلمانتک 3 یاماها یاماها
8هکتور باربرااسپانیاآوینتیا ریسینگدوکاتی
76لوریس بازفرانسهآوینتیا ریسینگدوکاتی
9دنیلو پتروچیایتالیااوکتو پراماک یاکنیچدوکاتی
45اسکات ردینگانگلیساوکتو پراماک یاکنیچدوکاتی
17کارل آبراهامجمهوری چکآسپاردوکاتی
19الوارو بائوتیستااسپانیاآسپاردوکاتی
22سم لوزانگلیسآپریلیا ریسینگآپریلیا
41الکس اسپارگارواسپانیاآپریلیا ریسینگآپریلیا
38بردلی اسمیتانگلیسردبول کی تی ام کی تی ام
44پول اسپارگارواسپانیاردبول کی تی ام کی تی ام
43جک میلراسترالیامارک وی دی اس ریسینگهوندا
53تیتو راباتاسپانیامارک وی دی اس هوندا
35کال کراچلوانگلیسال سی آر هونداهوندا