دنیل ریکاردو و سباستین فتل - موناکو 2018

دنیل ریکاردو : احترام زیادی برای ابرستاره ای مثل فتل قائلم

فرمول یک ایران - سباستین فتل و دنیل ریکاردو باهم در ردبول ریسینگ در فصل 2014 همتیمی بودند. در فصلی که فتل بدون برد به پایان رسانده بود، ریکاردو موفق ب... ادامه ...