موتو جی پی ایران – دور تعیین خط گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو ۲ برگزار شد و پکو بگنایا موتور سوار ایتالیایی تیم Sky VR 46 توانست پول پوزیشن را کسب کند.

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن در بخش موتو ۲

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن در بخش موتو ۲

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن در بخش موتو ۲

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن در بخش موتو ۲

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن در بخش موتو ۲

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن در بخش موتو ۲

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن در بخش موتو ۲

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن در بخش موتو ۲