فرمول یک ایران – بعد از شروع مسابقه، در پیچ اول روزبرگ از همیلتون سبقت گرفت و باز هم در همان ابتدا پیش افتاد، اما همیلتون که چند وقتیست فشار زیادی را در پشت سر هم تیمی خود برای قهرمانی تحمل می کند اقدام به سبقت در پیچ چهارم کرد اما درنهایت با رفتن روی چمن های کناری لیز خورد و به روزبرگ برخورد کرد تا هم خودش و هم روزبرگ بارسلونا را دست خالی ترک کنند.
اگر این اتفاق رخ نمی داد شاید باز هم اول و دومی برای مرسدس بود اما مدیر غیر اجرایی مرسدس نیکی لائودا هیچگونه شکی مبنی بر مقصر بودن همیلتون ندارد.
نیکی لودا اظهار کرد:

اصلا لازم نبود همچنین حادثه ای رخ دهد. فاجعه اینجاست که فقط بعد از چند پیچ دو ماشین مرسدس با یکدیگر برخورد کردند.

لوییس بسیار تهاجمی به نیکو حمله کرد و به زور قصد سبقت گرفتن داشت، انتظار نباید داشت تا نیکو به او راه دهد و این خیلی ساده است.

قطعا یک اشتباه محاسباتی از لوییس بود. به هرحال من فکر می کنم لوییس بیشتر مقصر است ولی در کل اصلا برای من این تصادف قابل قبول نیست.