فرمول یک ایران : سال پیش خیلی از افراد معترض بودند که ماشین های جدید خیلی کم صدا هستند و موتورهای هیبریدی خیلی ساکت هستند و این بسیاری از طرفداران را نیز ناامید کرده بود، به همین دلیل قرار شده است که در فصل جدید صدای ماشین به کمک اگزوز ها افزایش یابد.

پدی لویی مدیر بخش تکنولوژی مرسدس بیان کرده که این فصل بجای یک اگزوز دو اگزوز خواهیم داشت تا اینگونه صدای ماشین بیشتر بشود.