فرمول یک ایران – فصل 2016 برای فرمول یک فصل جنجالی بوده است و از همان ابتدا با تغییر تعیین خط و نامه ی انجمن رانندگان موج انتقادات را نیز بیشتر کرد.

در حالی که رانندگان مطرح کردن نظر های خود را تحسین می کنند اما قهرمان سال 1996 فرمول یک معتقد است که آن ها باید ساکت باشند و کار خود را انجام دهند.

ژاک ویلنوو در این باره اظهار کرد:

شکایت راننده ها برای فرمول یک فاجعه است و این موارد مشکل راننده ها نیست!

مشکل خوب یا بد بودن قوانین مربوط به راننده ها نیست و آن ها باید فقط ساکت باشند و کار خود را انجام دهند.

در یک کلاس درس چند نفر قادرند برای نحوه تحصیل تصمیم بگیرند؟ زیاد نیستند.  چرا باید به یک گروه 20 نفره از راننده ها قدرت داد؟

ویلنوو در ادامه افزود:

آن ها باید به طور کامل تغییر قوانین را متوقف کنند. در هر ورزشی مانند تنیس و فوتبال قوانین هر 100 سال تغییر می کند، حتی اگر خسته کننده باشد مردم به آن احترام می گذارند.

ما به یک چیز متعادل نیاز داریم. یک روزی شما یک تعیین خط عالی خواهید داشت و روز دیگر یک تعیین خط کسل کننده ولی همه ی این ها خواهد گذشت.