برنامه گرندپری فرمول یک آذربایجان (باکو) 2020تمرین 1جمعه99/02/1615:00 - 13:30
تمرین 2جمعه99/02/1619:00 - 17:30
تمرین 3شنبه99/02/1715:30 - 14:30
تعیین خطشنبه99/02/1718:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه99/02/1816:40

پیست باکو آذربایجان

اولین گرندپری
2016
تعداد دورها
51
طول پیست
6.003K.M
مسافت مسابقه
306.049K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:43.441

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)