از طریق کلیک بر روی این لینک میتوانید وارد کلاب فرمول یک ایران در کلاب هاوس شوید. بعد از برگزاری مسابقات فرمول یک و موتوجی پی، در این روم به بررسی و تحلیل اتفاقات و حاشیه های هر گرندپری می پردازیم. (اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی ما انجام خواهد شد.)