فرمول یک ایران : سرجیو پرز راننده ی تیم فورس ایندیا اذعان کرد که رانندگان فرمول یک از تغییرات تایم گیری ناراضی هستند و این قوانین بسیار پیچیده هستند.

مدیر مسابقه ای FIA چارلی وایتینگ در حاشیه تست رو چهارشنبه با رانندگان دیدار کرد. او همچنین درباره ی سیستم جدید تایم گیری و حذف در فواصل دقیقه ای با آنان صحبت کرد.

سرجیو پرز درباره ی تغییرات تایم گیری گفت:

ما به وضوح با برنامه جدید تغییرات، بسیار خوشحال نیستیم. باید دید که آیا آن ها میتوانند تغییر دهند یا خیر.

ما احساس کردیم که این تغییرات میتواند برای طرفداران پیچیده باشد حتی برای ما هم در حال حاظر پیچیده است. قوانین در حال حاظر بسیار خوب است و هیچ دلیلی برای تغییر آن وجود ندارد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید