فرمول یک ایرانجنسن باتن راننده ی مک لارن در مسابقه ی آلمان از منبع انرژی (ES) و کنترل الکترونیک (CE) جدید استفاده خواهد کرد.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود