فرمول یک ایرن – سیلوراستون با توجه به افزایش هزینه های فرمول یک در نظر دارد تا ظرفیت پیست را برای سال آینده، 25000 افزایش دهد.