Register

1 × 2 =

A password will be e-mailed to you.

در گزارش فیا ذکر شده است که “خطای انسانی” منجر به به‌کارگیری نادرست از قانون خودروی ایمنی شده است اما مایکل مسی با “نیت پاک و خوبی” رفتار کرده است و نتیجه به دست آمده و قهرمانی ورشتپن تایید شده و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.

یک سامانه نرم افزاری خودکار نیز برای تعیین عبور خودروهای لپ شده در نظر گرفته شده است.

با توجه به حواشی ایجاد شده ناشی از حفره قانونی در مورد خودروهای لپی و ماجرای مسابقه ابوظبی فصل ۲۰۲۱ در قانون ۵۵.۱۳ قوانین ورزشی، کلمه any (هر) حذف و کلمه all (همه) جایگزین آن شد تا در آینده شفافیت و آسودگی بیشتری در نحوه اعمال قانون وجود داشته باشد.