برنامه گرندپری فرمول یک بحرین 2020تمرین 1جمعه99/01/0117:00 - 15:30
تمرین 2جمعه99/01/0121:00 - 19:30
تمرین 3شنبه99/01/0217:30 - 16:30
تایم گیریشنبه99/01/0220:30 - 19:30
مسابقهیک شنبه 99/01/0319:40

پیست صخیر بحرین

اولین گرندپری
2004
تعداد دورها
57
طول پیست
5.412K.M
مسافت مسابقه
307.238K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:31.447

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)