والتری بوتاس - آذربایجان 2019

آیا والتری بوتاس قادر به شکست لوییس همیلتون خواهد بود؟

فرمول یک ایران - والتری بوتاس بعد از هر مسابقه ی فرمول یک، به یک آینه زل می زند و عملکرد خود را ارزیابی می کند. این چیزی است که خود والتری گفته است و ... ادامه ...