کاربر

نام کاربر

ماکان صادقی

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری

بیوگرافی کاربر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی تهران