کاربر

نام کاربر

انسیه صفری

بیوگرافی کاربر

ویراستار فرمول یک ایران، ویراستار و نویسنده، دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ensiyehsafary@gmail.com