فرمول یک ایرانسرگی سیروتکین، در مسابقه 1000 مایل سبرینگ از سری مسابقات جهانی استقامت (WEC) که در ماه مارچ سال 2019 برگزار خواهد شد، در تیم SMP Racing LMP1 به جای جنسن باتن رانندگی خواهد کرد. همچنین این احتمال وجود دارد که با توجه به غیبت جنسن باتن جهت شرکت در مسابقه Super GT، سیروتکین در مسابقه اسپا نیز جایگزین او شود.