فرمول یک ایران – راننده ی آکادمی فراری، چارلز لکلرک در بعضی تمرینات تیم هاس در فرمول یک شرکت خواهد داشت و گفته می شود که شروع آن از گرندپری بریتانیا خواهد بود.