برنامه گرندپری فرمول یک بلژیک 2020تمرین 1 جمعه99/05/1815:00 - 13:30
تمرین 2 جمعه99/05/1819:00 - 17:30
تمرین 3شنبه99/05/1915:30 - 14:30
تعیین خطشنبه99/05/1918:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه 99/05/2017:40

اسپا فرانکو شامپ بلژیک

اولین گرندپری
1950
تعداد دورها
44
طول پیست
7.004K.M
مسافت مسابقه
308.052K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:46.286

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)