فرمول یک ایرانکیمی رایکونن، راننده فراری برای تعیین خط استرالیا از منبع انرژی (ES) و کنترل الکترونیک (CE) جدید استفاده خواهد کرد.

*طبق مقررات ۲۰۱۷، هر راننده در طول فصل مجاز است که ۴ عدد از اجزا پاور یونیت خود را بدون دریافت پنالتی تعویض کند.