برنامه گرندپری فرمول یک اسپانیا 2020تمرین 1جمعه99/05/2415:00 - 13:30
تمرین 2جمعه99/05/2419:00 - 17:30
تمرین 3شنبه99/05/2515:30 - 14:30
تعیین خطشنبه99/05/2518:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه99/05/2617:40

پیست کاتالونیا اسپانیا

اولین گرندپری
1991
تعداد دورها
66
طول پیست
4.655K.M
مسافت مسابقه
307.104K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:18.441

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)