برنامه گرندپری ژاپن

تمرین 1جمعه96/07/1407:00 - 05:30
تمرین 2جمعه96/07/1411:00 - 09:30
تمرین 3شنبه96/07/1508:30 - 07:30
تایم گیریشنبه96/07/1511:30 - 10:30
مسابقهیک شنبه96/07/1609:30

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود