برنامه گرندپری کانادا

تمرین 1جمعه95/3/2120:00 - 18:30
تمرین 2جمعه95/3/2100:00 - 22:30
تمرین 3شنبه95/3/2219:30 - 18:30
تایم گیریشنبه95/3/2222:30 - 21:30
مسابقهیک شنبه95/3/2322:30

خط و نشان لوئیس همیلتون در تمرین اول کانادا

ادامه ی پیشتازی لوئیس همیلتون در تمرین دوم کانادا

تعیین خط کانادا؛ مونترال جولانگاه لوئیس همیلتون

مسابقه کانادا؛ پرواز لوئیس همیلتون در آسمان مونترال

Leave a Reply

Your email address will not be published.