برنامه گرندپری بحرین

تمرین 1جمعه95/1/1317:00 - 15:30
تمرین 2جمعه95/1/1321:00 - 19:30
تمرین 3شنبه95/1/1417:30 - 16:30
تایم گیریشنبه95/1/1420:30 - 19:30
مسابقهیک شنبه 95/1/1519:30

تمرین اول گرند پری بحرین؛ روزبرگ اول شد

Leave a Reply

Your email address will not be published.