برنامه گرندپری بحرین

تمرین 1جمعه96/1/2517:00 - 15:30
تمرین 2جمعه96/1/2521:00 - 19:30
تمرین 3شنبه96/1/2617:30 - 16:30
تایم گیریشنبه96/1/2620:30 - 19:30
مسابقهیک شنبه 96/1/2719:30

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود