فرمول یک ایرانسرجیو پرز راننده ی مکزیکی تیم فورس ایندیا هشت رده پنالتی در تعیین خط گرندپری سنگاپور دریافت کرد، 5 رده برای این که به دو پرچم زرد واکنشی نشان نداد و 3 رده هم برای سبقت گیری از استبان گوتیرز در همان شرایط.


Leave a Reply

Your email address will not be published.