سباستین فتل ، مائوریوزیو آریوابنه و کیمی رایکونن - تیم فرمول یک فراری 2017

قرارداد رانندگان؛ چیزی که فراری مایل به صحبت درباره ی آن نیست!

فرمول یک ایران - مدیر فراری، مائوریزیو آریوابنه به دلیل جلوگیری از هر گونه حواس پرتی تیم، نمی خواهد درباره ی قرارداد راننده هایش صحبتی داشته باشد. ... ادامه ...