کاربر

نام کاربر

P1F1kimi

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

تیم مورد علاقه

آلفا رومئو