کاربر

نام کاربر

ابوالفضل

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

موتور سوار مورد علاقه

ولنتینو روسی

تیم مورد علاقه

فراری