فرمول یک ایران – گونتر استاینر مدیر تیم فرمول یک هاس بیان کرده است که مسابقه دادن به این شکل عمر او را کم کرده است، استاینر می گوید که 100 درصد این مشکلات تیم او مرتبط با تایرهاست و هنوز نتوانسته اند آنرا برطرف کنند. استاینر بیان کرده است که:

شما با تایرهای جدید به پیست می روید و تایرها دو دور کار می کنند ولی ناگهان دمای عملیاتی خود را از دست می دهند و شما نابود می شوید.

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید