فرمول یک ابران – به دنبال شبیه سازی چند ثانیه‌ای تیم ریسینگ پوینت( فورس ایندیای سابق) از قوانین جدید فرمول یک در دستگاه شبیه ساز، بدترین نتایج ممکن از نظر عملکرد ماشین بدست آمد که شامل کندی چند ثانیه ای ماشین نیز می باشد. ساده سازی تنظیمات باله عقب و جلو در سال 2019 یا این هدف انجام خواهد شد تا عملکرد بر روی پیست بهبود پیدا کند و مقدار هوای آشفته بر روی باله جلویی کاهش پیدا کرده و تعقیب ماشین جلویی راحت‌تر انجام گیرد.