فرمول یک ایران – راننده فرمول یورو، گل حسین عبدالله تبدیل به اولین راننده ای شد که توانست به صورت آزمایشی در پیست باکو آذربایجان، رانندگی کند.