فرمول یک ایران – در آغاز و پایان رقابت نایجل منسل رتبه اول را کسب کرد و ریکاردو پاترسه موفق به کسب رتبه دوم و ثبت سریعترین دور مسابقه شد و شوماخر پشت سر دو راننده ویلیامز – رنو با ماشین بنتون خود سوم شد و رقابت حساس خود با آیرتون سنا و گرهارد برگر را با پیروزی پشت سر گذاشت.