فرمول یک ایران – در هفته ی گذشته شایعاتی منبی بر حضور پاستور مالدونادو، راننده سابق فرمول یک، در تست های پیرلی در بارسلونا، پخش شد که امروز پیرلی با رد این خبر اظهار کرده است که به خدمت گرفتن این راننده ونزوئلایی به عنوان راننده تست، صحت ندارد.