فرمول یک ایران – کاگزاران موتوجی پی تایید کردند که برگزاری گرندپری فرانسه در لمانز تا سال 2021 ادامه خواهد داشت.

پیست لمانز بوگاتی فرانسه از سال 2000 میزبان مسابقات موتوجی پی است.