فرمول یک ایران – پاستور مالدونادو راننده سابق فرمول یک، در اولین تست لاستیک های 2017، به پیرلی کمک خواهد کرد.