فرمول یک ایران – یک مزایده از اموال تیم فرمول یک مانور برگزار خواهد شد که شامل ۴ شاسی فرمول یک، مدل تونل باد ۲۰۱۷ و بسیاری موارد دیگر است.