فرمول یک ایران – راننده تیم فرمول یک ویلیامز، فیلیپه ماسا در هفته پیش رو ماشین فرمولE تیم جگوار را تست خواهد کرد.