فرمول یک ایران – مدیر فنی تیم فرمول یک فورس ایندیا تایید کرد که ماشین ۲۰۱۷ این تیم تمام تست های الزامی فیا مخصوص تصادف را با موفقیت پشت سر گذاشته است.