فرمول یک ایران – در طول یک جلسه در وین، فیا (FIA) و ناظران فرمول یک با هدف ثبات بیشتر و اطمینان بابت تصمیمات، یک سیستم جدید برای تصمیم گیری و بررسی و مرور مسابقات گذشته در نظر خواهند گرفت.