فرمول یک ایران – فرمول یک به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات حداقل ۵۰۰ میلیون دلاری در طول دهه گذشته، می تواند تحت بازرسی مالیاتی کمیسیون اروپا قرار گیرد.

دیدگاه خود را بیان کنید