برنامه گرندپری فرمول یک بریتانیا 2020تمرین 1جمعه99/04/2716:00 - 14:30
تمرین 2جمعه99/04/2720:00 - 18:30
تمرین 3شنبه99/04/2816:30 - 15:30
تعیین خطشنبه99/04/2819:30 - 18:30
مسابقهیک شنبه99/04/2918:40

پیست سیلوراستون بریتانیا

اولین گرندپری
1950
تعداد دورها
52
طول پیست
5.891K.M
مسافت مسابقه
306.198K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:30.621

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)