فرمول یک ایران – آلفونسو سلیس با ماشین VJM09 فورس ایندیا در تمرین اول گرندپری ابوظبی شرکت خواهد داشت.