فرمول یک ایران – مک لارن تایید کرد که در اوایل سال جاری یک مذاکره و گفتگو را در مورد مشارکت های بالقوه با اپل خواهد داشت و هیچ گزینه ای قبل تر از این روی میز نبوده است.