برنامه گرندپری فرمول یک روسیه 2020تمرین 1 جمعه99/07/0413:00 - 11:30
تمرین 2 جمعه99/07/0417:00 - 15:30
تمرین 3 شنبه99/07/0513:30 - 12:30
تایم گیری شنبه99/07/0516:30 - 15:30
مسابقهیک شنبه 99/07/0614:40

پیست سوچی روسیه

اولین گرندپری
2014
تعداد دورها
53
طول پیست
5.848K.M
مسافت مسابقه
309.745K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:35.761

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)