برنامه گرندپری فرمول یک روسیه 2020تمرین1جمعه99/09/0716:00 - 14:30
تمرین2جمعه99/09/0720:00 - 18:30
تمرین3 شنبه99/09/0815:30 - 14:30
تعیین خطشنبه99/09/0818:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه 99/09/0917:40

پیست سوچی روسیه

اولین گرندپری
2014
تعداد دورها
53
طول پیست
5.848K.M
مسافت مسابقه
309.745K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:35.761

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)