موتوجی پی ایران – با وجود شایعاتی مبنی بر برگزاری موتوجی پی بریتانیا در پیستی دیگر، امروز به طور رسمی اعلام شد که گرندپری بریتانیا 2017 نیز در پیست سیلوراستون برگزار خواهد شد.