برنامه گرندپری دوم فرمولE (فرمول ای) لندن بریتانیا 2020تمرین 1یکشنبه99/05/0513:45
تمرین 2یکشنبه99/05/0514:00
تعیین خطیکشنبه99/05/0515:45
مسابقهیکشنبه99/05/0519:45

پیست اکسل لندن